Nasza oferta:

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to zespół norm prawnych i czynności organów egzekucyjnych, które pozwalają na skuteczne egzekwowanie praw ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. Dzięki niemu, w przypadku na przykład nierzetelności płatniczej dłużnika, z urzędu lub na wniosek wierzyciela mogą zostać zastosowane określone środki przymusu mające na celu wyegzekwowanie długu. Niezależnie, czy chcesz ściągnąć należność z pomocą komornika, czy też to przeciwko Tobie toczy się postępowanie komornicze, możesz liczyć na doradztwo i pomoc prawną naszej kancelarii. Oferujemy wsparcie także w przypadku postępowania egzekucyjnego w administracji, czyli spraw dotyczących niezapłacenia podatku, grzywny lub kary pieniężnej, albo niewywiązania się z innego obowiązku o charakterze administracyjnoprawnym.

Pomożemy Ci wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi, sporządzić odpowiednie pisma i maksymalnie skrócić czas oczekiwania na spełnienie roszczenia. Jeśli natomiast to Ty jesteś dłużnikiem, możesz uzyskać od nas ochronę prawną w trakcie postępowania egzekucyjnego, jak również pomoc w złożeniu skargi na czynności komornika lub we wniesieniu zarzutu do tytułu wykonawczego. Wykorzystamy wszelkie dostępne instrumenty prawne, które pomogą poprowadzić sprawę w kierunku wstrzymania czynności egzekucyjnych.

_________

Rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego – wniosek o wszczęcie egzekucji

Gdy nie uda się polubownie załatwić sprawy dotyczącej nierzetelności dłużnika, należność można odzyskać na drodze sądowej. Jeśli mimo wydania nakazu zapłaty, opatrzonego w klauzulę wykonalności, dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, wierzyciel może dochodzić swoich praw w ramach postępowania egzekucyjnego. To możliwe pod warunkiem, że dysponuje on ważnym tytułem egzekucyjnym oraz złoży wniosek o wszczęcie egzekucji.

Egzekucja może zostać wszczęta na wniosek wierzyciela, ale również prokuratora, organizacji pozarządowej lub z urzędu – czyli na wniosek sądu pierwszej instancji, który sprawę już rozpoznał i posługuje się ustanowionymi przez siebie tytułami egzekucyjnymi. Warto podkreślić, że jeśli wniosek o wszczęcie egzekucji składa wierzyciel, to może on wybrać komornika niezależnie od miejsca zamieszkania.

Głównymi organami procesu egzekucyjnego są właściwe sądy rejonowe oraz komornicy, ale mogą w nim uczestniczyć również banki, policja, a nawet wojsko – tego typu podmioty wykonują jednak jedynie niektóre czynności egzekucyjne.

Przebieg postępowania egzekucyjnego, czyli jak egzekwuje się należności?

To, że podczas postępowania egzekucyjnego może przydać się pomoc kancelarii, sygnalizuje już sam jego przebieg oraz zakres kompetencji wierzyciela. Ten ostatni może nie tylko wystąpić do sądu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji i wybrać komornika, który zajmie się ściągnięciem należności, ale również  zwrócić się z wnioskiem o znalezienie i zajęcie majątku dłużnika, a także wskazać składniki majątkowe, jakie ma zająć komornik.

Komornik w pierwszej kolejności dąży zwykle do zajęcia rachunku bankowego lub źródeł dochodów dłużnika, czyli wynagrodzenia za pracę bądź z tytułu umów cywilnoprawnych. Jeśli uzyskane w ten sposób kwoty nie wystarczą do pokrycia długów, egzekucja może polegać na spieniężeniu składników majątku dłużnika. Często są to ruchomości, na przykład samochód czy sprzęt RTV/AGD, a w przypadku wysokich należności – dom, mieszkanie lub inna nieruchomość dłużnika. Zajęcie egzekucyjne może obejmować też inne prawa majątkowe, w tym między innymi akcje czy udziały w spółkach.

Egzekucję można prowadzić z wielu różnych źródeł dochodów czy składników majątkowych, jednak komornik nie ma w tym zakresie pełnej swobody. Kodeks prawa cywilnego chroni dłużnika zapewniając mu warunki do godnego bytu, dlatego zajęciu nie podlegają przedmioty mające dla niego wysoką wartość użytkową. Komornik nie może zatem spieniężyć na przykład przedmiotów służących do pracy, nauki czy praktyk religijnych, podstawowych elementów wyposażenia domu, zapasów żywności i opału, ani zwierząt hodowlanych zapewniających byt dłużnikowi oraz jego rodzinie.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Przeciwko dłużnikowi może toczyć się również tak zwane postępowanie egzekucyjne w administracji. W takim wypadku prowadzone są czynności pozwalające na ściągnięcie długów publicznoprawnych, czyli wynikających na przykład z nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne. Wierzycielem jest tutaj urząd uprawniony do żądania od dłużnika wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia.

Postępowanie egzekucyjne w administracji również przewiduje katalog składników majątku dłużnika, które nie podlegają zajęciu. Inne są natomiast tutaj podmioty uprawnione do prowadzenia egzekucji. Zgodnie z zapisami Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zaliczają się do nich między innymi: naczelnik urzędu skarbowego, wójt/burmistrz/prezydent miasta, dyrektor oddziału ZUS czy dyrektor regionalnego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. W przypadku należności niepieniężnych egzekucję może prowadzić na przykład wojewoda, czy też kierownik wojewódzkiej lub powiatowej służby, inspekcji bądź straży.

Sprawy regulowane przez Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wyglądają inaczej niż egzekucja prowadzona w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym, jednak również w ich przypadku dłużnik może liczyć na doradztwo i pomoc prawną naszej kancelarii.

Rozpocznijmy współpracę

Zapraszamy do kontaktu

799399487
ul. Grodzka 10/2, 70-560 Szczecin
Adres
Napisz do nas
Jak do nas trafić?