Nasza oferta:

Zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności w Szczecinie

Zgłoszenie wierzytelności jest warunkiem udziału wierzyciela w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec jego upadłego dłużnika. O sporządzenie takiego pisma procesowego trzeba zadbać w wielu przypadkach, bowiem zgodnie z prawem z urzędu brane są pod uwagę tylko niektóre kategorie wierzytelności, w tym należności ze stosunku pracy czy wierzytelności zabezpieczone hipoteką (w tym hipoteką morską)lub zastawem (rejestrowym, skarbowym). Co istotne, zgłoszenie w postępowaniu upadłościowym może obejmować te wierzytelności, które istnieją w chwili ogłoszenia upadłości, mają wartość majątkową i podlegają zaspokojeniu z majątku objętego masą upadłości.

Prawidłowe, zgodne z wymaganiami,przygotowanie zgłoszenia wierzytelności, a także złożenie go w przewidzianym terminie zapewniają jego skuteczności akceptację syndyka. Dzięki wsparciu naszej kancelarii, która oferuje pomoc w profesjonalnym sporządzaniu tego typu pism, wierzyciel może mieć pewność, że dokument sprosta wszystkim wymogom i zapewni mu prawo do udziału w podziale funduszów masy upadłości. Pomożemy mu zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, niezależnie czy upadłym dłużnikiem jest konsument czy przedsiębiorca


Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca zgłasza sędziemu-komisarzowi, czyli organowi postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, tak zwaną listę wierzytelności. Ta ostatnia stanowi dokument wykorzystywany w postępowaniu upadłościowym, który zawiera zestawienie wierzytelności zgłoszonych przez wierzycieli oraz wierzytelności uwzględnionych z urzędu. Jeśli dany wierzyciel posiada wierzytelność, która nie jest uwzględniona na liście z urzędu, będzie mógł zrealizować swoje uprawnienia związane z uczestnictwem w sądowym postępowaniu upadłościowym pod warunkiem, że dokona jej prawidłowego zgłoszenia.

Wierzyciel, który nie zgłosi swojej wierzytelności, nie uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to jednocześnie, że nie bierze on udziału w podziale funduszów masy upadłości, przez który rozumie się wypłacenie należnych sum pieniężnych z likwidowanego majątku dłużnika. Choć niezgłoszenie wierzytelności osobistej nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, to jednak w takim wypadku, zwłaszcza jeśli upadłym jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, wierzyciel z reguły nie ma szans na zrealizowanie wierzytelności. Bierze się to stąd, że tego typu podmioty po zakończeniu postępowania upadłościowego tracą swój byt prawny.

Zgłoszenie wierzytelności –wzór i wymagania formalne pisma

Zgodnie z przepisami zgłoszenie wierzytelności należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, tak, by spełniało przy tym wymogi pisma procesowego. Poza oczywistymi informacjami, takimi jak dane wierzyciela zgłaszającego wierzytelność, w piśmie należy podać również:

Podpisany dokument należy przekazać syndykowi, który od strony formalnej zbada zgłoszenie wierzytelności. Formularze dostępne w Internecie mogą pomóc wypełnić go w poprawny sposób, jednak poszczególne pozycje często przysparzają niemałych trudności–poza tym w ostatnim czasie zmienił się wzór pisemnego zarządzenia wierzytelności oraz jego adresat. Korzystając z usług naszej kancelarii wierzyciel zyskuje pewność, że pismo zostanie zaakceptowane, a jego wierzytelność umieszczona na liście wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Poprawne zgłoszenie wierzytelności to jedno–wierzyciel musi jeszcze dopełnić tej formalności w odpowiednim terminie. Ten ostatni jest wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i wynosi 30 dni, licząc od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym(udostępnia go na swoich stronach Ministerstwo Sprawiedliwości). Zgłoszenie wierzytelności po terminie nie skutkuje utratą prawa do udziału w postępowaniu upadłościowym, jednak może oznaczać dla wierzyciela niższy poziom zaspokojenia oraz konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Dlatego dobrze jest na bieżąco kontrolować sytuację swoich dłużników i nie narażać się na niedogodności, jakie wiążą się ze zgłoszeniem wierzytelności po terminie

Rozpocznijmy współpracę

Zapraszamy do kontaktu

799399487
ul. Grodzka 10/2, 70-560 Szczecin
Adres
Napisz do nas
Jak do nas trafić?